Nieuwsbrief 7 van uw bestuur, 28 augustus 2020

Het zwem- en poloseizoen staat weer voor de deur, er wordt weer volop getraind en er kunnen weer wedstrijden worden gespeeld en gezwommen. Aan dit alles echter geen aandacht in deze nieuwsbrief. We willen u in deze nieuwsbrief met name informeren over een aantal belangrijke zaken die op de algemene ledenvergadering, te houden op donderdag 17 september, aan de orde komen.

Statuten en huishoudelijk reglement
Eens in de paar jaar is het van belang statuten en huishoudelijk reglement tegen het licht te houden en te beoordelen of er onderwerpen eventueel op een andere wijze geregeld moeten worden. Als bestuur hebben we dit serieus opgepakt en in samenwerking met de notaris in zowel de statuten als in het huishoudelijk reglement een aantal wijzigingen aangebracht. Alle wijzigingen leggen we ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. De leden dienen met deze aanpassing akkoord te gaan alvorens ze van kracht worden. Voor de statutenwijziging geldt daarbij de eis dat minimaal 50% van de leden op de ledenvergadering aanwezig is. Wij gaan er vanuit dat dit niet lukt en om die reden hebben we alvast een 2e algemene ledenvergadering uitgeschreven voor donderdag 8 oktober. Op die vergadering zouden de leden hun definitieve goedkeuring aan de statuten moeten geven.

Op onze website hebben we de concept statuten en het concept huishoudelijke reglement geplaatst. Ook is daar een overzicht van alle wijzigingen te vinden.

Contributiesystematiek
Als bestuur hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een voorstel voor het aanpassen van de contributiesystematiek. Dit was één van de aanbevelingen van de 'commissie Jansma' die een aantal jaren geleden de financiën van de vereniging heeft doorgelicht. In de huidige systematiek zijn er teveel verschillende contributiecategorieën. De vele mutaties leiden tot fouten bij de inning, ook al omdat die mutaties niet altijd tijdig en juist worden doorgegeven.

Naast administratieve vereenvoudiging beogen we met het voorstel tot aanpassing het voor leden aantrekkelijker te maken meer te trainen zonder dat dit leidt tot het betalen van meer contributie. In de huidige systematiek is dat wel het geval.

Met name de leeftijd en de vraag of het lid recreatief zwemt of deel uitmaakt van een wedstrijdafdeling (waterpolo of wedstrijdzwemmen) is in de nieuwe systematiek bepalend voor het te betalen contributiebedrag. De leden van het aangepast zwemmen maken deel uit van de recreatieve categorie.

Het bestuur stelt behalve bovenstaande aanpassingen voor het eerstejaars contributietarief voor leden onder de 11 jaar af te schaffen en in plaats daarvan leden onder de 11 de mogelijkheid te bieden de eerste 2 maanden van het lidmaatschap te worden vrijgesteld van contributiebetaling. Ook met deze aanpassing beogen we administratieve fouten te voorkomen en de contributieinnig te vereenvoudigen.

Belangrijk uitgangspunt voor het bestuur was tenslotte dat het totale te innen contributiebedrag niet te veel afwijkt van de huidige opbrengst. Dit is des te meer van belang aangezien Neptunia voor zijn inkomsten grotendeels afhankelijk is van de contributieopbrengst.

Contributieverhoging 2021
De laatste contributieverhoging is door het bestuur per juli 2019 doorgevoerd. Dit was een verhoging met 3%. In dat jaar 2019 is Neptunia. door een tariefsverhoging voor de badhuur en door verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. geconfronteerd met een stijging van de kosten voor de badhuur met 7,7%. In 2020 is daar nog eens 3% tariefstijging bijgekomen en ook voor 2021 verwachten we een verdere stijging van het tarief met circa 2,5%. Om in deze voor iedereen onzekere tijden niet de volledige kostenstijging te vertalen naar een verhoging van contributie stelt het bestuur voor de contributie per januari 2021 te verhogen met 6%. Hoewel dit leidt tot extra opbrengsten betekent het ook dat niet al onze kosten worden gedekt door opbrengsten en dat we eenmalig een negatief financieel resultaat begroten.

Gevolgen contributieaanpassingen per 2021
Het bestuur stelt aan de leden voor zowel de aanpassing in de systematiek als de contributieverhoging per januari 2021 in te laten gaan. Voor een beperkt aantal leden betekent dit dat ze minder contributie gaan betalen, de meeste leden betalen dan wat meer contributie.

De grootste verlaging voltrekt zich bij de pupillen die drie tot vier keer per week trainen. In plaats van € 188,- euro per halfjaar betalen zij in 2021 € 136,- per halfjaar. Dit bedrag is inclusief de verhoging met 6%.

De grootste verhoging raakt een aantal senior- en aspirantleden van de wedstrijdafdelingen. Voor hen geldt dat de contributie per 2021 wordt verhoogd van € 149,- naar € 175,- per half jaar. Ook in dit geval is het bedrag van € 175,- inclusief de verhoging met 6%.

Vrijwilligers gezocht voor het aangepast zwemmen
De afdeling aangepast zwemmen heeft voor de vrijdagavond dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Om allerlei redenen zijn een aantal trouwe vrijwilligers tijdelijk afgehaakt waardoor we onze leden in het water niet altijd meer die aandacht kunnen geven die ze nodig hebben en verdienen. Graag jullie hulp hierbij! Je kan je op vrijdagavond hiervoor melden bij Elske Meijer in het zwembad.

Grote clubactie
Tot slot nogmaals aandacht voor de Grote Clubactie die op 19 september van start gaat. Alle leden ontvangen hierover nog informatie. Wij rekenen op jullie!

Uw bestuur.

Peter van Leeningen, voorzitter
Richard Dijkstra, secretaris
Erik de Vries, penningmeester