Corona Nieuwsbrief 3 en andere informatie

Aan onze leden en vrijwilligers,

Op 16 april en 24 april heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen over zowel de Corona consquenties als over andere zaken.
In deze nieuwsbrief informeren we u over de versoepeling van de Corona maatregelen en wat dit voor onze vereniging betekent en daarnaast ook over een aantal bestuurlijke aangelegenheden.

Henry Kip is per 10 mei gestopt als lid van de zwemcommissie en ook Inge Keyzer heeft haar functie in deze commissie neergelegd. Haar taak bij de grastrainingen pakt zij voorlopig nog wel op. De zwemcommissie kent nu geen leden meer. Zonder nieuwe leden komt het voortbestaan van de zwemafdeling in gevaar wat zonde zou zijn aangezien we beschikken over een enthousiaste groep zwemmers die ook de potentie hebben de komende jaren goede resultaten neer te zetten. We roepen daarom onze leden/ouders van leden op zich aan te melden voor de zwemcommissie en met suggesties te komen hoe we verder kunnen. Uw bestuur staat open voor alle ideeën en suggesties.

Door de commissies bent u, of althans een deel van u, specifiek geïnformeerd over de begin mei opgestarte droogtrainingen. Een goed initiatief wat wij zeker waarderen, goed voor de conditie en goed voor het clubgevoel.

Vanaf 18 mei kan er weer, op een veilige manier, door ons gebruik worden gemaakt van het binnenbad. De versoepeling van de Corona maatregelen had het in principe al mogelijk gemaakt om dat vanaf 11 mei te gaan doen. Dat het een week langer duurt heeft te maken met het herstel van de tegelvloer van het zwembad.
Het bestuur deelt alle informatie nodig om de trainingen op een veilige wijze te laten verlopen met de commissies. Bekijk onder dit artikel het protocol van Optisport (de zwembadexploitant) met de richtlijnen die er voor moeten zorgen dat er op een veilige manier kan worden gezwommen en getraind. Wij vragen jullie dringend dit protocol voorafgaand aan de trainingen goed door te nemen en de richtlijnen op te volgen.
We vragen de commissies/afdelingen om daarnaast specifiek voor hun trainingsgroepen te bepalen hoe één en ander praktisch ingevuld gaat worden en hierover met de betreffende leden te communiceren.

Op 29 maart heeft uw bestuur schriftelijk aan Optisport kenbaar gemaakt zich niet verplicht te voelen zwembadhuur verschuldigd te zijn over de periode dat het zwembad gesloten is. Hierop is door Optisport per schrijven van 31 maart aangegeven dat zij van mening zijn dat op basis van hetgeen bepaald is in het afgesloten contract die verplichting wel bestaat en dat wij dus gewoon huur verschuldigd zijn en moeten betalen. Uw bestuur is het hier dus niet mee eens en heeft dit richting Optisport duidelijk gemaakt. Wat de uitkomst van dit alles gaat worden is nog onduidelijk, we zijn hierover ook in overleg met onze gemeente en met de KNZB.
Er bestaat inmiddels een landelijke regeling voor compensatie van schade geleden door sportverenigingen als gevolg van de Corona crisis. We weten echter nog niet in hoeverre we aanspraak op deze regeling kunnen maken omdat de daarvoor geldende voorwaarden nog niet geheel duidelijk zijn. Ook hierover loopt overleg.

Andere informatie:
1. Zoals eerder gemeld wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV), die was gepland voor 23 april, uitgesteld. We hebben donderdag 17 september als voorlopige datum geprikt voor deze Algemene Ledenvergadering.

2. Besloten is om over de maand mei geen contributie te innen omdat er al een behoorlijke periode niet kan worden gezwommen. Er wordt deze maand geen contributie van uw bankrekening afgeschreven en de leden die zelf de halfjaarcontributie overmaken krijgen een zesde deel van dat halfjaarbedrag terugbetaald. Omdat halverwege mei de trainingen weer worden opgestart wordt het maandelijkse contributiebedrag vanaf juni weer gewoon geïncasseerd.

3. In eerdere nieuwsbrieven hebben we een oproep gedaan ons bestuur te komen versterken. Aan deze oproep is onvoldoende gehoor gegeven waardoor het bestuur nog steeds onderbezet is. Daarom nogmaals de dringende oproep aan alle leden/ouders van leden zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Zijn er hierover vragen dan kan er contact met ons worden opgenomen.

Uw bestuur, Peter van Leeningen, Richard Dijkstra en Erik de Vries