Woensdag 22 december 2022

In de Algemene Ledenvergadering van oktober is afgesproken dat gezien de onzekerheden over de tarieven voor de badhuur in 2023 er een extra ALV wordt gehouden ter vaststelling van de contributie en begroting 2023. In deze extra ALV presenteren we tevens een vijfde bestuurslid, Lennart Rodenhuis. Hiermee is het bestuur compleet.

Wij nodigen alle leden en ouders/verzorgers van leden van harte uit om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn.
Datum: Woensdag 21 december 2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Verenigingsruimte “de Brug” in zwembad ‘t Rak te Sneek.
Agenda:
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Ingekomen stukken/mededelingen.
4. Contributie per 1 januari 2023.
5. Begroting 1 juli 2022 tot 1 juli 2023.
6. Bestuurssamenstelling
– Toetredend algemeen bestuurslid: Lennart Rodenhuis
7. Rondvraag.
8. Sluiting

Wij rekenen op uw aanwezigheid!
Bestuur Z&PC Neptunia’24