Nieuwsbrief

Algemene ledenvergadering 17 september 2020

Peter van Leeningen (voorzittter) memoreert kort de achter ons liggende periode en benoemt de belangrijkste agendapunten van de vergadering. 2019 was in financieel opzicht een positief jaar. Structureel kregen we echter te maken met een verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% en een indexering van de kosten van de badhuur. Deze kostenstijging wordt niet volledig gedekt door de per juli 2019 doorgevoerde contributieverhoging. Dit betekent dat we, om onze kosten te dekken, ook in de toekomst te maken zullen krijgen met een stijging van de contributietarieven. Over het onderwerp contributie later in een speciaal aan dit onderwerp gewijde nieuwsbrief ergens in november.

Een ander belangrijk agendapunt betreft de statutenwijziging. Peter heeft de wijzigingen toegelicht en met de aanwezige leden besproken. De vergadering stemt, op enkele minder belangrijke punt na, in met de wijzigingen in. Het aantal aanwezige leden is echter te gering om hier een definitief akkoord op te geven. Hiervoor is een 2e, in oktober gehouden, algemene ledenvergadering nodig.

Naast de statenwijziging stelt het bestuur ook voor het huishoudelijk reglement op onderdelen aan te passen en te actualiseren. Ook deze wijzigingen worden met de leden besproken en doorgenomen. Een belangrijke wijziging betreft de regel dat de automatische incasso van de contributie vanaf 2021 voor alle leden gaat gelden. Zoals eerder aangegeven volgt hierover nog een speciale nieuwsbrief. De wijzigingen worden door de ALV op een enkel punt na goedgekeurd.

Verden komen in de Algemene Ledenvergadering aan de orde:

– Vaststelling contributie en begroting 01-01-2020 tot en met 30-06-2021 (anderhalfjaar vanwege de boekjaarwijziging);
– De bestuurssamenstelling met wederom aandacht voor de vacatures in het bestuur;
– Het beleidsplan, waarbij het bestuur aangeeft in het eerste kwartaal 2021 aan de slag te gaan met het actualiseren van het huidige beleidsplan om te komen tot een beleidsplan voor de jaren 2021-2025.

Algemene ledenvergadering 8 oktober 2020

In deze vergadering slechts één agendapunt en wel het bestuursvoorstel tot wijziging van de statuten. De vergadering gaat akkoord met de voorstellen. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

– Boekjaarwijziging, het boekjaar loopt voortaan gelijk aan het verenigingsjaar van 01-07 tot en met 30-06 van het volgende kalenderjaar;
– Toevoeging tuchtrechtspraak met bepalingen over intimidatie, matchfixing en doping;
– Bestuurssamenstelling wijzigen in 3 tot maximaal 5 leden.

De verslagen van beide vergaderingen worden binnenkort gepubliceerd op onze (nieuwe) website, alsmede ook de aangepaste versies van Statuten en Huishoudelijk reglement. Voor de formele vaststelling van de statuten is echter eerst nog goedkeuring door de KNZB nodig waarna ze bij de notaris kunnen worden ondertekend.

Uw bestuur,
Peter van Leeningen – voorzitter
Richard Dijkstra – secretaris
Erik de Vries – penningmeester

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *